मन बावरले

मन बावरले, हरवले,
उदास, लापुन बेसले

ओन्च उडी, न मारता,
काडी बंद , फस्ले

कदचिट, कोनी चहुल दीली,
तैय्यरी नवती, पन उघाडली कडी.

मनचे धागे, सुटले,
सगलयान पासना खुप लाम्ब , निगुन अॅले.

की येथे, नविनच कहानी,
आसा मन्हात, घबर्ली

इव्हढा सर्व, होउनाही
माझा माने, बावरालेच